top of page

Informace o zpracování osobních údajů

 

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) zákazníků a obchodních partnerů společnosti protechnik systems s.r.o.

 

Správce Vašich údajů

Společnost protechnik systems s.r.o., IČ: 285 34 948, se sídlem Svitavská 1601/70, 571 01 Moravská Třebová, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26431 (dále jen „protechnik systems“) jako správce Vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

 

Účely zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

  • plnění povinností vyplývajících ze smluv;

  • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;

  • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů;

  • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů, služeb a informací o novinkách;

  • pořádání obchodních akcí a veletrhů;

  • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá protechnik systems Vaše kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení s nabídkou založenou na automatizovaném rozhodování včetně profilování, a to do doby, než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.

 

Vaše údaje, které zpracováváme

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

 

Identifikační údaje

Abychom Vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, firma, pozice ve firmě.

 

Kontaktní údaje

Abychom Vás mohli kontaktovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.

 

Údaje o odborném zaměření

Abychom Vám mohli poskytnout informace o našich produktech a službách, které odpovídají Vašemu odbornému zaměření, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: povolání, odborná specializace, obchodní dotazníky.

 

Příjemci Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v rámci naší společnosti.

Pro zpracování Vašich osobních údajů nevyužíváme další zpracovatele.

Naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nejsou a nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

 

Doba zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu trvání Vaší registrace u protechnik systems.

Po ukončení Vaší registrace k vyžívání našich služeb nadále zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních nabídek, je doba uložení Vašich osobních údajů 5 let od udělení souhlasu.

Jakmile uplyne doba uložení Vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

 

Jaká máte práva

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování Vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

Právo na přístup ke svým údajům a Vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu naší společnosti anebo zaslanou elektronicky na systems@protechnik.cz nebo mailing@protechnik-systems.cz.

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom mohli vše vyřešit společně.

bottom of page